Tanıtım

Sosyoloji, özellikle sanayileşme süreci ve dijitalleşme gibi önemli toplumsal dönüm noktaları sonrasında toplumların yapılarında meydana gelen değişimleri-dönüşümleri anlama, yorumlama çabasında olan bir bilim olarak önemini hızla arttırmaktadır. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de sosyoloji; pek çok alanda, özellikle de toplumsal yapı dinamiklerinin nesnel olarak analiz edilmesi sürecinde, kendisine büyük ölçüde ihtiyaç duyulan bir bilim olarak karşımıza çıkmaktadır.

Sözü edilen bu çerçeve içinde, Türkiye’de toplumun dinamiklerine bağlı olan toplumsal yapıyı, hem yerel hem de küresel ölçekte anlayacak, analiz edecek, değerlendirecek, yorumlayacak, alanında ve konusunda yeterli eğitim almış sosyologlara eskiden olduğundan daha fazla ihtiyaç duyulduğu açıktır. Pek çok kamu kurum ve kuruluşunda sosyologların istihdam edilmekte ve özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarında da sosyologlara artık daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır. Bu bağlamda, nitelikli eğitim-öğretim veren sosyoloji bölümlerinde iyi yetişmiş sosyologların, gerek ülkemize gerekse toplumumuza sağlayacağı katkının büyüklüğü son derece açıktır.

Buradan hareketle Başkent Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi’nde açılmış bulunan Sosyoloji Bölümü’nün en temel amacı; ülkemizin ihtiyaç duyduğu sosyolojik bakış açısına sahip, toplumsal yapı analizleri yapabilecek, konusunda uzman, nitel ve nicel araştırma konularında deneyim kazanmış, sosyal ve kültürel gerçekliğe duyarlı, kuramsal ve yöntem bilimsel donanıma sahip, Türkiye’nin sosyo-ekonomik durumuna yönelik araştırmalar yapabilecek, uluslararası literatüre hâkim sosyologlar yetiştirmektir.

Bölümümüz öğrencileri Psikoloji ve Siyaset Bilimi gibi sosyoloji ile ilişkili alanlarda Çift Anadal ve Yandal programlarına katılabilmekte aynı zamanda Erasmus+ programı sayesinde eğitimlerinin bir bölümünü yurt dışında anlaşmalı olduğumuz okullarda tamamlayabilmektedirler.

Sosyoloji Bölümü mezunları, çok çeşitli kuruluş ve alanlarda sosyolog, uzman, uzman yardımcısı, veri analisti, araştırmacı, değerlendirici, koordinatör, danışman ve yönetici olarak istihdam edilebilmektedir.

Tanıtım kataloğumuzu incelemek için lütfen tıklayınız. 

Program Yeterlikleri ve Kazanımları

 1. Sosyolojinin bir bilim olarak ortaya çıkışını ve gelişimini analiz eder.
 2. Toplumsal gerçekliğin çok katmanlı ve çok boyutlu olmasıyla uyumlu olarak dünyada ve Türkiye?de geliştirilen farklı sosyoloji ekollerini ve temsilcilerini tanır.
 3. Sosyolojinin çok paradigmalı yapısındaki farklı yaklaşımların ön kabullerine göre tanımları değişen temel kavramları karşılaştırarak tartışır.
 4. Klasik, çağdaş ve güncel sosyolojik kuramsal ve metodolojik yaklaşımları eleştirel düzlemde tartışır.
 5. Başta nicel ve nitel araştırma yöntemleri olmak üzere farklı özelliklere sahip sosyolojik araştırma metodlarını çözümleyerek araştırmanın temel aşamalarını uygulayıp veri destekli bulguları yorumlar.
 6. Gündelik yaşamdaki toplumsal sorunları, farklılıkları ve belirsizlikleri kesişimsel ve ilişkisel sosyolojik bakış açısıyla tartışır.
 7. Sosyolojinin aile, din, eğitim gibi temel toplumsal kurumlar kadar kadın, çevre, göç, sağlık, suç gibi problem odaklı uzmanlık alanlarını çözümler.
 8. Sosyal psikoloji, psikoloji, mantık, sosyal antropoloji, edebiyat, siyaset, felsefe, eğitim, iktisat, tarih, hukuk gibi sosyal bilimlerin yanı sıra fen ve sağlık bilimleriyle ve müzik, resim, sinema gibi sanat dalları ile interdisipliner şekilde ilişki kurar.
 9. Kuram ve uygulama bütünlüğü sağlamanın bir gereği olarak akademik çalışmaların yanı sıra sosyal sorumluluk projeleri yürütür ve ileriye dönük sosyal politika önerileri üretir.
 10. Sosyolojinin mesleki yönünü tanıyarak istihdam alanlarını ve sorunlarını tartışır.
 11. Teknolojik yenilikler paralelinde ortaya çıkan toplumsal dönüşümleri ve eğilimleri analiz ederek teorik ve uygulamalı olarak sosyolojiden beklenen katkıları çözümler.
 12. Yabancı dil yetkinliğine sahip olarak kendini uluslararası alanda İngilizce ifade eder.