Bölüm Başkanından

 

Bölüm Başkanından


Sevgili Üniversite Adayları,

Bir üniversite öğrencisi sosyoloji bölümünde okuduğunda, öncelikle hayatı öğrenir. Hayat adı verilenin, aslında bir sosyal gerçeklik alanı olduğunu kavrar. Bu gerçeklik alanında sadece kendisinin, kendi ailesinin, kendi toplumunun, kendi kültürünün olmadığını, içerisinde sadece kendi doğrularının yer almadığını fark eder. Yeryüzünde başka toplumların, başka kültürlerin de var olduğunu hatırlar. Bu toplumlarda, bu kültürlerde; farklı inançların, dinlerin, dillerin; ekonomik, siyasal, sosyal ilişki ve davranışların yer aldığını, oralarda yaşayan insanların da tıpkı bizler gibi çoğunluğa ayak uydurmak üzere eğitildiği, kültürlendiği ve sosyalleştirildiği hakkında önemli bilgiler edinir.

Kendisine ait olduğunu düşündüğü birçok değerin, belki de farkına varmadan uyduğu pek çok kuralın, aslında içine doğduğu toplum ve kültür tarafından ona öğretildiği, çeşitli şekillerde pekiştirildiği ve sonuçta tüm bunların kendisi tarafından da içselleştirilmiş olduğunu anlar. Dolayısıyla sosyolojik bir bakış açısı kazanır.

Dünyanın insan merkezli bir alan olmadığı, insanın doğadaki canlı ve cansız her tür nesne ile çevre adı verilen büyük gerçekliğin içinde yer alıp ona karşı sorumlu olduğu yönündeki algısını derinleştirir. Sosyal ve kültürel hakların evrenselliğini kavrar, sosyal adalet bilinci kazanır, toplumunun tarihi ve kültürel mirasına sahip çıkar.

Toplumdaki hiçbir kurumun birbirinden bağımsız olmadığını, bu kurumlardan birinde ortaya çıkan bir değişmenin diğerlerini de etkileyip değiştirdiğini örneklendirerek öğrenir.

Yaşadığı toplumda okuduğu, duyduğu, dinlediği her türlü bilgiyi, bir havadisin ötesinde, satır araları ile arka planlarını da göz önüne alarak değerlendirir. Bunu yaparken sosyolojiyi bütünleyen alanlardan olan psikoloji, felsefe, mantık, siyaset vb. konularında edindiği bilgilerden de yararlanır.

Bütün bunların yanı sıra nitel ve nicel araştırma tekniklerini öğrenip edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak, sosyal içerikli alanlarda araştırma projeleri tasarlayıp araştırmalar yapacak, araştırma bulgularını anlayacak ve yorumlayacak yeterlikler kazanır.

Bu kazanımlar sosyoloji bölümü öğrencilerine, web sayfamızda yer alan bilgi paketi içinde bulunan dersler aracılığıyla verilmektedir. Ayrıntıları bu pakette yer alan dersler arasında, çeşitli üniversitelerin sosyoloji bölümünde yer alan ve bir sosyoloji bölümü öğrencisinin almak zorunda olduğu; Genel Sosyoloji, Sosyoloji Tarihi, Türk Sosyoloji Tarihi, Çağdaş Sosyoloji Teorileri, Postmodern Teoriler, Kurumlar Sosyolojisi, Sosyal ve Kültürel Antropoloji, Temel İstatistik, Toplumsal-Kültürel Yapı ve Değişme, Bilgi ve Bilim Sosyolojisi vb. yer almaktadır.

Bölümümüz öğrencileri bu derslerin yanı sıra ilk dönemlerinden itibaren ve özellikle eğitimlerinin üçüncü ve dördüncü yıllarında, seçmeli dersler havuzunda yer alan Hukuk Sosyolojisi, İktisat Sosyolojisi, Eğitim Sosyolojisi, Din Sosyolojisi, İletişim Sosyolojisi, Suç Sosyolojisi, Çalışma Sosyolojisi, Sinema Sosyolojisi, Aile Sosyolojisi, Göç, Sosyolojisi, Sağlık Sosyolojisi, Kültür Sosyolojisi, Gençlik Sosyolojisi, Çevre Sosyolojisi vb. dersleri kendi ilgi alanlarına göre seçip alarak formasyon kazanırlar.

Lisans eğitimleri boyunca hem teorik hem de uygulamalı olarak sosyoloji alanında özgün çalışmalar yapmaları için teşvik edilen öğrencilerimiz, araştırma yöntem ve teknikleri konusundaki teorik bilgilerine uygulama deneyimi de katarlar. Toplumsal sorunları araştırmak ve çözüm önerileri sunmak için aldıkları dersler sırasında öğrendikleri bilgileri, araştırmacı olarak çalışmalarında uygulama şansı bulurlar. Her eğitim öğretim yılı sonunda düzenlenen ve “Genç Sosyologlar Tartışıyor” adını verdiğimiz öğrenci çalıştaylarında öğrenciler tarafından yapılmış olan çalışmalardan başarılı bulunanların sunum yapmaları sağlanmaktadır. Böylece öğretim elemanları ve diğer öğrencilerin bu çalışmalar hakkında değerlendirme yapmalarına olanak verilmektedir.

Öğrencilerimizden lisans eğitimlerinin son yılında bir bitirme projesi hazırlamaları beklenmektedir. Farklı uzmanlık alanlarına sahip akademik kadromuz, öğrencilerimizin akademik ilgi ve merakları doğrultusunda seçmiş oldukları çalışma alanlarında nitelikli araştırmalar yapmaları konusunda onlara destek olmaktadır. Bitirme projesi çalışmaları, her bir öğrenci tarafından danışman hocalarının gözetiminde yazılmaktadır. Böylelikle öğrencilerimiz, lisansüstü eğitimlerine devam etmeleri konusunda da teşvik edilmekte ve mezuniyet sonrası çalışma hayatları için bilimsel araştırma deneyimi kazanmaktadırlar.

Sosyoloji Bölümünden Mezun Olduğunuzda

Üniversitelerde açılmış bulunan sosyoloji bölümlerinin en temel amacı; ülkemizin ihtiyaç duyduğu sosyolojik bakış açısına sahip, toplumsal yapı analizleri yapabilecek, konusunda uzman, nitel ve nicel araştırma konularında deneyim kazanmış, sosyal ve kültürel gerçekliğe duyarlı, kuramsal ve yöntembilimsel donanıma sahip, Türkiye'nin sosyo-ekonomik durumuna yönelik araştırmalar yapabilecek, uluslararası literatüre hâkim sosyologlar yetiştirmektir.

Sosyoloji bölümlerinen mezun olanlar; T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, T.C. Adalet Bakanlığı, T.C. Sağlık Bakanlığı, T.C. İçişleri Bakanlığı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı başta olmak üzere birçok bakanlıkta; Bölgesel Kalkınma Ajansları, TÜBITAK, YÖK, ULAKBİM, Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye İş Kurumu, Ulusal Ajans, Türk Patent Enstitüsü, TRT, Emniyet Genel Müdürlüğü, Belediyeler, Sivil Toplum Örgütleri, Medya Kuruluşları, Reklamcılık Sektörü, Araştırma ve Danışmanlık Şirketleri, Özel Halkla İlişkiler Departmanları, Özel İnsan Kaynakları Departmanları, Özel Stratejik Planlama Departmanları, Özel Sosyal Etki Değerlendirme Birimleri, Özel, Kamu ya da STK'larda Proje Geliştirme ve Değerlendirme Departmanları, Firmaların Müşteri Temsilcilikleri, Toplum Merkezleri, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, Cezaevleri, Birleşmiş Milletler (BM), Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), UNFPA, UNHCR, UN-HABITAT, UNESCO, UNRWA, ILO, IOM, WB, WFP, WHO, FAO ve benzeri uluslararası örgütler, AB Projeleri alan tüm kurumlar, yayınevleri ve bankalar gibi çok çeşitli kuruluş ve alanlarda, sosyolog, uzman, uzman yardımcısı, veri analisti, araştırmacı, koordinatör, danışman ve yönetici olarak istihdam edilebilmektedir. Bunların yanı sıra bu bölümlerin mezunları lisansüstü eğitimlerini tamamladıkları takdirde, üniversitelerde akademisyen olarak da çalışabilmektedirler.

Başkent Üniversitesi Sosyoloji Bölümü

2013 yılında kurulan ve bugün akademik kadrosunda her biri kendi alanında uzman olan üç profesör, bir doçent, altı doktor öğretim üyesi ve iki araştırma görevlisi bulunan bölümümüz, öncelikle çok yönlü ve aynı zamanda sosyolojinin çeşitli alt alanlarında yeterlik sahibi mezunlar vermektedir. Başkent Ankara’da bulunan ancak şehirden ayrı bir çevrede ve doğal güzelliklere sahip bir ortamda eğitim alan öğrencilerimiz, çeşitli sosyal ve kültürel olanaklardan yararlanabilmekte ve imkânları çok geniş olan kütüphanemizden faydalanabilmektedirler.

Bir kampüs üniversitesi olan Başkent Üniversitesinde yer alan sosyoloji bölümünde öğrencilerimiz; ders dışı faaliyetlerimiz arasında önemli bir yeri olan “Sosyoloji Sohbetleri” başlıklı söyleşilere de katılmaktadır. Her yıl güz ve bahar yarıyıllarında on beş günde bir gerçekleştirdiğimiz bu söyleşilere konuşmacı olarak davet ettiğimiz ülkemizin önde gelen sosyologları ile bu etkinlikler sırasında tanışan öğrencilerimiz, bu sayede adlarını yayınlarında görüp öğrendikleri kıdemli hocaların konuşmalarını dinlemekte ve onlarla görüş alışverişinde bulunmaktadırlar.

Türkçe ve İngilizce Sosyoloji Programları bulunan Bölümümüz ile ilgili içerikler ve güncel duyurular konusunda bilgi alabileceğiniz web adresleri:

https://tr-tr.facebook.com/baskentsosyoloji

https://www.instagram.com/baskentsosyoloji/

https://twitter.com/BaskentSosy

 

Daha fazla bilgi için sos@baskent.edu.tr adresinden bölümümüze ulaşılabilir.

 

                                                                                                                                                   Prof. Dr. Tülay UĞUZMAN

                                                                                                                                                            Bölüm Başkanı